More - 2008.12

       

 

 

 

 

Non no - 2008.10

   

 

 

 

 

Pretty style - 2008.06

       
         
 

 

 

 

 

 

 

 

Pict up - 2008.06

     

 

 

 

 

Non no - 2008.05

   

 

 

 

 

Nikkei woman - 2008.05

     

 

 

 

 

Nikkei entertainment - 2008.05

       
         
   

 

 

 

 

 

 

 

Gyao - 2008.05

       

 

 

 

 

Junon - 2008.04

       
         
 

 

 

 

 

 

 

 

Oricon style - 2008.03